Mestverwerking belangrijk onderdeel op Bio-energiedag Oost-Nederland 2017

Duurzame biomassa heeft de toekomst! Dat was het thema van de jaarlijkse Bio-energiedag in Zwolle. Honderd bio-energie mensen hadden zich op 2 november verzameld om de mijlpalen te vieren die afgelopen jaar zijn bereikt en om na te denken over de toekomst van bio-energie in Oost-Nederland. Essentieel is dat bio-energie ook in de toekomst duurzaam blijft, zo opende voorzitter Nico Schiphorst van het bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON) de bijeenkomst in het provinciehuis van Overijssel. BEON partijen gaan zich hier stevig voor inzetten komende tijd.

Daarom ook veel aandacht voor mestvergisting en – verwerking. Professor Dr Christof Wetter gaf een mooi overzicht van de activiteiten en de resultaten van het Mest-op-maat programma: een belangrijk samenwerkingsprogramma tussen Nederlandse en Duitse partijen op het gebied van mestverwerking. Beide landen moeten meer mest verwerken om stikstof en fosfaatconcentraties in de bodem terug te brengen en werken nauw samen voor het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe technologieën.

Ook een mooie voordracht van het Waterschap Vallei en Veluwe. Dit Waterschap gaat mest vergisten en verwerken op een groot rioolwaterzuiveringsterrein bij Harderwijk. Het is nieuw in Nederland dat een Waterschap dit op eigen terrein aanpakt. Het laatste verhaal in de sessie over vergisting ging over kleinschalige mono mest vergisting. Het zuivelbedrijf Friesland Campina ondersteunt boeren om hiermee te beginnen. De kleine installaties worden ook voorzien van een mestopwerkingssysteem. Om dit rendabel te bedrijven op kleine schaal, is nog wel een uitdaging.

Niet elk initiatief voor mestverwerking gaat in één keer goed. Zo vertelde Annemie Mattheeuws van Twence dat het project om 250.000 ton mest te verwerken bij Zenderen een halt toe is geroepen vanwege bezwaren van de lokale gemeente. De provincie gaat nu samen met Twence hoe het project verder moet.

De Bio-energiedag Oost-Nederland wordt jaarlijks door BEON georganiseerd, samen met de provincie Overijssel. Presentaties en foto’s van de Bio-energiedag zijn te vinden op de website van BEON.

http://www.bioenergieclusteroostnederland.nl